Patrycja Niepelt

adwokat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Co jakiś czas spotykam się z pytaniem: czy dokumenty rozwodowe mogę podpisać ze współmałżonkiem/współmałżonką u notariusza?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, aby otrzymać rozwód należy złożyć w odpowiednim Sądzie pozew o rozwód. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy strony są zgodne co do rozwodu oraz ustaliły między sobą wszelkie kwestie z tym związane. Tutaj pojawia się jednak pytanie: jak to zrobić? Poniżej zatem kilka wskazówek co powinien zawierać pozew o rozwód.

Sąd do którego należy kierować pozew o rozwód

Pozew o rozwód należy kierować do Sądu Okręgowego, Wydziału Cywilnego ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania współmałżonków, jeśli choć jedno z nich nadal w okręgu tym stale przebywa. Jeśli powyższy warunek nie jest spełniony wówczas Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd miejsca zamieszkania pozwanego/pozwanej. W przeciwny razie właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania powoda/powódki. Pamiętać należy, iż czym innym jest miejsce zamieszkania a czym innym miejsce zameldowania. Miejsce zamieszkania to miejsce, w którym dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Pozew o rozwód – co  powinien zawierać obowiązkowo

Pozew o rozwód, oprócz wskazania Sądu do którego jest kierowany, powinien również zawierać:

 • wskazanie miejscowości i aktualnej daty,
 • wskazanie stron postępowania tj. powoda i pozwanego. Powodem jest ten współmałżonek, który składa pozew, a pozwanym drugi współmałżonek. Wskazując strony postępowania należy podać ich imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel powoda/powódki  i w miarę możliwości pesel pozwanego/pozwanej. Jeśli masz inny adres zamieszkania niż zameldowania to podaj adres pod którym odbierasz korespondencję
 • wskazanie danych pełnomocnika, jeśli oczywiście został ustanowiony tj. jego imię i nazwisko oraz adres kancelarii,
 • oznaczenie rodzaju pisma (tytuł) tj. POZEW O ROZWÓD,
 • wniosek o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód ze wskazaniem czy ma on nastąpić z wyłącznej winy pozwanego/pozwanej czy z winy obu stron czy też bez orzekania o winie. Pamiętaj, że rozwód bez orzekania o winie jest możliwy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę. Jeśli pozwany/pozwana będzie domagał/domagała się ustalenia Twojej winy w rozpadzie Waszego małżeństwa to możesz zmienić żądanie.
 • wniosek o uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania bądź wniosek o nie orzekanie o wspólnym mieszkaniu stron postępowania. Można bowiem sądownie ustalić, który ze współmałżonków będzie zajmował na wyłączność dany pokój a kuchnia i łazienka będą wówczas do wspólnego użytku. Powyższe rozwiązanie ma znaczenie jeśli nadal zamieszkujecie razem i nie potraficie się w/w zakresie porozumieć.
 • Ponadto jeśli macie małoletnie dzieci to w pozwie o rozwód należy także ująć:
 • wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci. Tutaj należy wskazać konkretną kwotę żądanych alimentów, a także m.in. do kiedy mają one być płatne np. do 10-tego dnia każdego miesiąca,
 • wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej z konkretnym wskazaniem w jaki sposób władza rodzicielska ma zostać ukształtowana np. o powierzenie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem albo pozbawienie władzy rodzicielskiej pozwanego/pozwanej czy ograniczenie władzy rodzicielskiej pozwanemu/pozwanej do współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących dziecka. By uniknąć dodatkowych nieporozumień warto konkretnie wskazać o jakie istotne sprawy tu chodzi np. kwestie dotyczące leczenia, religii, zmiany nazwiska itd.
 • wniosek o uregulowanie kontaktów drugiego rodzica z małoletnim dzieckiem bądź wniosek o pozostawienie kontaktów drugiego rodzica z małoletnim dzieckiem do swobodnej decyzji stron. Kontakty do swobodnej decyzji stron mogą mieć miejsce jeśli np. jesteście  w stanie się w tym zakresie porozumieć. Natomiast jeśli chcesz te kontakty uregulować to należy konkretnie wskazać w jaki sposób to ma nastąpić.  Tu możliwości jest wiele, lecz jako przykład można wskazać: ustalenie, że pozwany/pozwana ma prawo do kontaktów z małoletnim dzieckiem w każdy wtorek i piątek od godziny 16:00 do godziny 18:00.
 • uzasadnienie pozwu – o czym poniżej.

Pozew o rozwód – co może zawierać dodatkowo

W określonych sytuacjach możesz także domagać się zasądzenia na swoją rzecz od współmałżonka alimentów. Jednocześnie możesz  zawrzeć w pozwie o rozwód wniosek o:

 • zwrócenie się przez Sąd do określonej instytucji o konkretną dokumentację,
 • zwolnienia od kosztów sądowych,
 • zasądzenie od pozwanego/pozwanej zwrotu kosztów sądowych,
 • wydanie zabezpieczenia na czas toczącego się postępowania np. w zakresie alimentów czy kontaktów itd.

Ponadto w określonych sytuacjach możesz domagać się ustanowienia pełnomocnika z urzędu czy np. złożyć wniosek o eksmisję pozwanego/pozwanej.

Uzasadnienie pozwu o rozwód

W uzasadnieniu pozwu o rozwód należy wskazać kiedy i gdzie zawarliście związek małżeński, czy macie małoletnie dzieci oraz czy była ustanowiona rozdzielność majątkowa. Ważną informacją jest także podanie czy toczyły się wcześniej między Wami w jakimkolwiek Sądzie sprawy np. co do alimentów, kontaktów z małoletnim dzieckiem itp. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca to należy podać m.in. sygnaturę tamtej sprawy.

Następnie należy podać  kiedy i dlaczego doszło do rozpadu Waszego małżeństwa. Choć często nie da się w kilku zdaniach opowiedzieć tego co się działo w Waszym małżeństwie to złota rada jest taka: Nie pisz elaboratów tylko krótko podaj  konkretne fakty. Każdy wniosek zawarty w pozwie o rozwód, w tym o zabezpieczenie należy krótko uzasadnić oraz złożyć wnioski dowodowe. Zasadą jest, że inicjatywa dowodowa należy do stron, czyli to Ty musisz wskazać dowody, by wykazać swoje racje.

Dowody w sprawie o rozwód

W pozwie o rozwód jako dowód należy obowiązkowo wskazać: aktualny odpis aktu Waszego małżeństwa, a jeśli są małoletnie dzieci to także odpisy aktu urodzenia małoletnich dzieci.

Pamiętaj, że Twoje twierdzenia zawarte w pozwie o rozwód czy też Twoje zeznania złożone przed Sądem podczas przesłuchania  w sprawie o rozwód mogą okazać się niewystarczające dla wykazania swoich racji. Ważne jest zatem zawnioskowanie już w pozwie odpowiednich dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

Jeśli domagasz się np. rozwodu z wyłącznej winy pozwanego/pozwanej to należy zawnioskować już w pozwie konkretne dowody. Dowodami w sprawie o rozwód mogą być np. zeznania świadków, którzy byli naocznymi świadkami określonych zdarzeń bądź którym się zwierzałaś/zwierzałeś. Ponadto dowodami mogą być sms-y, maile, listy, zdjęcia itd.

Jeśli domagasz się zasądzenia alimentów na swoją rzecz bądź na rzecz dziecka to oprócz zaświadczenia o Twoich zarobkach powinnaś/powinieneś uzasadnić ich wysokość wydatkami. Dodatkowo należy przedłożyć np. faktury dotyczące kosztów Twojego utrzymania, a w przypadku alimentów na małoletnie dziecko, dokumenty potwierdzające wydatki na dziecko.

Jeśli macie małoletnie dzieci to Sąd obowiązkowo zleca przeprowadzenie wywiadu środowiskowe w miejscu zamieszkania małoletniego dziecka. Opinia sporządzona przez kuratora przeprowadzającego w/w wywiad jest dowodem w sprawie rozwodowej.

Załączniki do pozwu o rozwód

Pozew o rozwód należy sporządzić w trzech egzemplarzach. Dwa egzemplarze pozwu wraz z załącznikami składasz w odpowiednim Sądzie na biurze podawczym bądź wysyłasz listem poleconym na adres Sądu. Trzeci egzemplarz pozwu zostawiasz dla siebie.

Do pozwu o rozwód należy załączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej. Jeśli natomiast wnosisz o zwolnienie z kosztów sądowych to do pozwu należy załączyć na formularzu oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Formularz takiego oświadczenia dostępny jest w każdym Sądzie oraz na stronach internetowych Sądów.

Ponadto do każdego egzemplarza pozwu należy załączyć odpis aktu małżeństwa i odpis aktu urodzenia Waszych małoletnich dzieci, jeśli są. Wszystkie oryginały załączników należy podpiąć pod jeden egzemplarz, który zostanie złożony w Sądzie. Do pozostałych egzemplarzy pozwu podpinasz wówczas kserokopie wszystkich załączników.

Załącznikami są także wszelkie inne zawnioskowane w pozwie o rozwód dowody z dokumentów np. zdjęcia, listy, faktury itd.

Pamiętaj także, aby pod pozwem o rozwód czytelnie się podpisać wskazując swoje imię i nazwisko.

Zachęcam również do przeczytania innych moich postów:

Adwokat Patrycja Niepelt

Zanim zdecydujesz się na złożenie pozwu o rozwód, warto wiedzieć jakie mogą być koszty w sprawie rozwodowej.  Powyższe pozwoli przygotować Ci się do sprawy także pod względem finansowym i uniknąć zaskoczenia oraz tzw. sytuacji podbramkowej.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód

Po pierwsze od pozwu o rozwód należy uiścić opłatę sądową.  Powyższej opłaty należy dokonać na rzecz sądu do którego kierujesz pozew i który jest właściwy do rozpoznania Twojej sprawy o rozwód. Dowód uiszczenia wyżej wymienionej opłaty sądowej należy dołączyć do pozwu o rozwód.

Najczęściej opłata sądowa wykonywana jest w formie przelewu. Wówczas numer konta bankowego do uiszczenia powyższej opłaty znajdziesz np. na stronie internetowej właściwego sądu do którego należy złożyć pozew. Opłatę sądową możesz także uiścić w kasie sądu, gdzie otrzymasz potwierdzenie. Po 30 czerwca 2018 r. straciły ważność znaki sądowe ( znaczki zakupione w kasie sądu na daną kwotę, które można było nakleić na pismo kierowane do sądu o ile wymaga ono opłaty).  Powyższe oznacza, że naklejenie na pozew wcześniej zakupionych znaków sądowych będzie uznane za brak opłaty od pozwu.  Co istotne sądy nie będą zwracać kwoty na jaką opiewają naklejone na pozew znaki sądowe.

Opłata sądowa w sprawie o rozwód jest stała. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 złotych.  Na uwagę jednak zasługuje fakt, iż nowy projekt zmian ustawy kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw zakłada podwyżkę opłaty sądowej od pozwu o rozwód z kwoty 600 złotych na 2.000 złotych. Czy rzeczywiście taka podwyższa nastąpi i dokładnie kiedy czas pokaże.

Koszty sądowe, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci

Gdy ze związku małżeńskiego masz niepełnoletnie dziecko to sąd zleci przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego w miejscu zamieszkania dziecka. Wówczas sąd prowadzący postępowanie w sprawie o rozwód wezwie powoda (tj. stronę postępowania, która  złożyła pozew o rozwód czyli Ciebie czytelniku jeśli się zdecydujesz na rozwód bądź Twojego współmałżonka jeśli to on pierwszy złoży pozew o rozwód) do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia wspomnianego kuratora sądowego. Obecnie takie wynagrodzenie kuratora sądowego wynosi ok. 75 złotych.

Ponadto w razie braku porozumienia co do kwestii związanych z Waszym niepełnoletnim dzieckiem niezbędna może się okazać potrzeba zasięgnięcia opinii np. biegłego sądowego psychologa. Koszt takiej opinii jest różny w zależności od okoliczności danej sprawy czy też specjalności biegłego. Koszty wydania takich opinii zaczynają się od około 300 złotych w górę.

Zwolnienie z kosztów sądowych

Istnieje możliwość uzyskania przez Ciebie Czytelniku zwolnienia z opłaty sądowej czy też zwolnienia z  kosztów sądowych w całości. Powyższy wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z jego uzasadnieniem możesz złożyć, gdy nie jesteś w stanie bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie bądź swojej rodziny ponieść w/w kosztów sądowych.

Do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych należy załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, które składa się na formularzu. Wyżej wymieniony formularz jest dostępnym w każdym sądzie. Ponadto formularz ten znajdziesz na stronie internetowej sądu czy też na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wspomniane wyżej oświadczenie o majątku i dochodach musi być prawdziwe, gdyż w przeciwnym razie grozi Ci grzywna.

Warto także załączyć dokumenty potwierdzające Twoje dochody czy też dokumenty potwierdzające Twoje wydatki (np. faktury za prąd, czynsz, telefon, ubezpieczenie itp).

Wynagrodzenie pełnomocnika

Wynagrodzenie pełnomocnika dowolnie wybranego do pomocy w sprawie o rozwód ustalane jest indywidualnie i może się różnić pomiędzy różnymi kancelariami.  Na powyższe różnice mogą mieć wpływ takie czynniki jak np. odległość kancelarii  wybranego przez Ciebie pełnomocnika do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Stawki adwokatów różnią się także w różnych miastach np. różnice w wynagrodzeniu adwokatów są już zauważalne pomiędzy Katowicami (nawet jeśli sprawa rozwodowa jest prowadzona w Katowicach przez pełnomocnika mającego siedzibę kancelarii w/w mieście) czy Rybnikiem. Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy o rozwód zaczynają się od 2.000 zł w górę.

Koszty a adwokat z urzędu

Drogi Czytelniku w pewnych sytuacjach w sprawie o rozwód możesz liczyć na pomoc przyznanego Ci pełnomocnika z urzędu.  Sąd przyzna Ci pełnomocnika z urzędu jeśli uzna, że udział pełnomocnika w sprawie jest niezbędny, a także jeśli nie jesteś w stanie bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i Twojej rodziny ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata dowolnie przez Ciebie wybranego.

Pamiętaj, że wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu czy też wniosek  o zwolnienie z kosztów sądowych składasz do sądu do którego kierujesz pozew o rozwód.

Zwrot kosztów

Jeśli sprawa o rozwód zakończy się zgodnie z tym czego żądałaś/łeś w sprawie to wówczas możesz liczyć na zwrot kosztów sądowych, a nawet poniesionych przez Ciebie kosztów zastępstwa adwokackiego w tej sprawie od drugiej strony. Jeśli z kolei przegrasz sprawę to musisz liczyć się ze zwrotem przez Ciebie kosztów przeciwnikowi.

Aby uzyskać zwrot kosztów od drugiej strony musisz złożyć taki wniosek w sądzie przed którym sprawa się toczy. Jeśli natomiast np. sąd orzeknie rozwód z winy obu stron to może także zasądzić na Twoją rzecz od przeciwnika zwrot tylko części poniesionych przez Ciebie kosztów w sprawie rozwodowej. W pewnych sytuacjach sąd może także wzajemnie znieść koszty pomiędzy stronami postępowania w sprawie o rozwód tzn. że każda ze stron pokrywa swoje  koszty w sprawie rozwodowej we własnym zakresie.

Adwokat Patrycja Niepelt

koniec małżeństwaZadajesz sobie pytanie: czy to już koniec małżeństwa? Między Wami już się nie układa? Zastanawiasz się nad rozwodem albo już podjąłeś decyzję, że Wasze dalsze wspólne życie nie ma sensu?

Niezależnie od tego, czy problemy w Twoim małżeństwie są od dawna, czy też krach nastąpił nagle i niespodziewanie warto sprawdzić, czy sąd da Wam rozwód.

Sąd musi sprawdzić czy to już rzeczywiście koniec Twojego małżeństwa. Sąd może orzec rozwód jeśli rozpad Twojego małżeństwa jest po pierwsze zupełny, a po drugie trwały. Istotne jest, aby oba te czynniki zachodziły jednocześnie.

Cóż to jednak znaczy?
Zupełny rozkład małżeństwa

Zupełny koniec małżeństwa zgodnie z prawem oznacza, iż wygasły 3 więzi:

 1. Więź duchowa (uczuciowa) – tzn., że nie kochasz już swojej drugiej połowy, co nie musi oznaczać, iż „Twoja druga połowa” jest Twoim wrogiem.
 2. Więź fizyczna – tzn., że nie współżyjecie już fizycznie ze sobą. Sąd zapyta, kiedy ostatnio doszło między Wami do kontaktu fizycznego. Przepisy prawa nie przewidują żadnego sztywnego terminu jaki musi upłynąć od ostatniego zbliżenia fizycznego małżonków. Generalnie w praktyce sądowniczej przyjmuje się, iż jeśli było to co najmniej 6 miesięcy temu to Wasze pożycie fizyczne ustało. Jednakże są pewne okoliczności zgodnie z którymi mimo upływu w/w 6 miesięcy sąd uzna, że powyższa więź fizyczna nie została zerwana. Np. jeśli jeden ze współmałżonków pracuje za granicą i ze względu obowiązków służbowych sporadycznie wraca do drugiego współmałżonka pozostającego w Polsce.
 3. Więź gospodarcza – tzn., iż nie płacicie już wspólnie rachunków, nie czynicie wspólnych inwestycji, nie macie wspólnych kont bankowych, nie macie wspólnego budżetu domowego, nie mieszkacie razem. Wielokrotnie zdarza się jednak, że np. ze względów finansowych współmałżonek nie jest w stanie się wyprowadzić. Nie stanowi to przeszkody w orzeczeniu rozwodu, gdyż możecie wówczas ustalić który z małżonków zajmuje poszczególne pokoje do których wstępu nie ma drugi współmałżonek.

Trwały rozkład małżeństwa

To, czy rozpad małżeństwa jest trwały określić jest znacznie trudniej. Bierze się tutaj pod uwagę moment pojawienia się problemów w Waszym małżeństwie, a także długość trwania tego małżeństwa. To czy małżonkowie działają tylko emocjonalnie, czy też są,  po ostudzeniu emocji, wybaczyć sobie wyrządzone krzywdy i wrócić do wspólnego życia.

Sąd stara się tutaj ustalić, czy Wasza decyzja o rozwodzie jest niezmienna, czy coś może jednak wpłynąć na zmianę Waszego zdania.

Koniec małżeństwa – wyjątki w sprawach o rozwód!

Jak to zwykle bywa i w sprawach rozwodowych można natknąć się na pewne wyjątki. Otóż nawet, gdy rozpad pożycia małżeńskiego będzie zupełny i trwały, to sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli zaistnieje choć jedna z poniższych sytuacji tj:

 1. Rozwodu będzie domagał się małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa chyba, że drugi małżonek wyrazi na rozwód zgodę lub odmowa sprzeczna jest z zasadami współżycia społecznego. Brak zgody na rozwód nie może być podyktowany złośliwością współmałżonka
 2. Jeśli na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletniego wspólnego dziecka małżonków. Dobro wspólnych małoletnich dzieci jest priorytetem i zasadą główną. Generalnie sąd bada jaka byłaby sytuacja dziecka, gdyby nie orzeczono rozwodu z sytuacją dziecka jaka nastąpiłaby wskutek rozwodu jego rodziców. Tzn czy dziecko wie o rozwodzie i czy nie ma po stronie dziecka z tego powodu jakiś problemów. Znaczenie ma tutaj wiek dziecka, stan jego zdrowia, w tym emocjonalny, dotychczasowe relacje dziecka z każdym z rodziców itp.
 3. Jeśli orzeczenie rozwodu byłoby z innych przyczyn sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Powołując się na powyższą okoliczność należy sądowi wskazać, która konkretnie zasada współżycia społecznego zostało naruszona i na czym ta sprzeczność polega. Np, gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory oraz wymaga opieki i to nie tylko materialnej współmałżonka a rozwód byłby dla chorego małżonka rażącą krzywdą.

Podsumowanie

To tak “w telegraficznym skrócie” na temat końca małżeństwa oraz czynników mających wpływ na orzeczenie przez sąd rozwodu czy też możliwość oddalenie powództwa o rozwód. Prawda jest taka, że o każdym w/w czynniku można by pisać wiele i bardziej szczegółowo. Ile bowiem ludzi, tyle sytuacji i tyle nasuwających się w tym temacie pytań. Właściwie każda z wymienionych przesłanek rozwodu nadaje się na osobny wpis, a zatem wszystko przed nami 🙂

Adwokat Patrycja Niepelt

Don’t Panic!

Patrycja Niepelt20 kwietnia 2018Komentarze (0)

Witaj na moim blogu!

Wiem, że nie mogę panikować. Pierwszy wpis podobno jest najtrudniejszy. Postaram się pisać ciekawie o rozwodzie
i kwestiach z nim związanych, czasami trochę luźno, czasami trochę poważnie, ale bez zanudzania, tak, abyście Wy – moi Czytelnicy – przede wszystkim mnie zrozumieli.

Rozwód choć zawsze wiąże się z dużymi emocjami i bywa trudnym etapem w życiu człowieka to może oznaczać także początek czegoś dobrego – na przykład jeśli nie potrafisz absolutnie porozumieć się ze współmałżonkiem, a co gorsza dzieci mają być świadkami Waszych kłótni to warto zadać sobie pytanie czy dla wspólnego dobra i zachowania dobrych relacji z dziećmi nie warto podjąć decyzji o rozwodzie.

Czy, aby wiesz co zrobić, gdy rozwód dotyczy właśnie Ciebie?

Może zastanawiasz się nad rozwodem i szukasz informacji na jego temat. Może już planujesz rozwód i nie wiesz co Cię czeka albo otrzymałeś/otrzymałaś pozew o rozwód z zobowiązaniem do ustosunkowania się do niego na piśmie. I tu najczęściej pojawia się cała masa pytań typu: jak się zabrać za sprawę rozwodową, jak prawidłowo napisać pozew o rozwód czy też już odpowiedź na pozew i jakimi dowodami się posłużyć w sądzie, jak otrzymać potrzebne alimenty oraz co jeśli np. pozwany nie odbierze pozwu?

Procedura cywilna rządzi się swoimi prawami o których znajomość trudno nie prawnikowi. I nie ma co się dziwić, lecz należy pamiętać, że np. złożenie w sądzie wniosku o dopuszczenie konkretnego dowodu w nieodpowiednim czasie może w decydujący sposób wpłynąć na treść orzeczenia w sprawie rozwodowej, a w konsekwencji wpłynąć na Twoje dalsze życiowe losy.

Mam nadzieję, że ten blog przybliży Ci tematykę rozwodu i zmobilizuje Cię do działania.

Wracając do pierwszego wpisu na blogu: no to „pierwsze koty za płoty” i do dzieła….

adwokat Patrycja Niepelt